1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ORION Marcin Szczepanik z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Częstochowskiej 69/35, 62-800 Kalisz, NIP: 618-200-73-00. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Kalisz, ul. Częstochowska 69/35, 62-800 Kalisz lub drogą e-mailową na adres: marcin@orion-it.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: marcin@orion-it.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przesłanym zgłoszeniem usterki.
  4. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowych (Dz. U z 2011, nr 14, poz. 67 ze zm.)
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo usunięcia danych i prawo przenoszenia danych, a nadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  8. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.